Portfolio > E.O. 9066

Zenmetsu (detail)
Zenmetsu (detail)
tamo ash, paper, glass, pottery shards
2011